تبلیغات
کمک آموزشی دین و زندگی 2 - نمونه سوال از دروس 6-5-4
کمک آموزشی دین و زندگی 2
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM

درس چهارم: روزنه های خطا

۵٣- از دیدگاه قرآن منظور از وجدان اخلاقی کدام نفس است؟

الف) نفس امّاره         ب) نفس لوامه            ج) مطمئنه              د) اماره و لوامه

 

۵٤- از دیدگاه امام علی (ع) بهترین ثروت و کمال برای انسان کدام است؟

 

۵۵- مراد از حجت نهان و حجت آشکار چیست؟

 

۵۶- موانع رشد و رستگاری را نام ببرید.

 

۵٧- برخی از ارزشمند ترین سرمایه های وجودی انسان را نام ببرید.

 

۵٨- فرمان دهنده به بدیها چه نامیده می شود؟

 

۵٩- قرآن کریم ......... را سرچشمه بسیاری از گناهان و لغزش ها می داند.

 

۶٠- امام صادق در توصیف عقل و جهل برای یکی از یارانش سماعه بن مهران چه فرموده

 

است؟

 

۶١- بی توجهی به آخرت سبب چه چیزی می شود؟

 

۶٢- شیطان معمولا ً از راههایی انسان را به نافرمانی از خدا وسوسه می کند؟آنها را نام ببرید.

 

۶٣- چه راه و روش و برنامه ای را پیشنهاد می کنید تا در زندگی خود دچار خسران و زیان

 

نشویم؟

 

۶٤- از دام های شیطان چند مورد را نام ببرید.

 

۶۵- از دیدگاه قرآن آشکار ترین دشمن انسان ......... است.

 

۶۶- قوه تعقل را به عنوان ودیعه الهی با توجه به فرمایش امام کاظم (ع) توضیح دهید.

 

۶٧- سرمایه های الهی برای سیر به سوی کمال عبارتند از:

الف) سرشت خدا آشنا                                                       ب) وجدان اخلاقی

ج) قوه تعقل و تفکر                                                         د) همه موارد

۶٨- انواع حجت خدا را بر مردم با استفاده از حدیث امام کاظم (ع) بنویسید.

 

۶٩- از نظر قرآن عامل اصلی گناه کدام مورد است.

الف) عقل               ب) خود انسان                ج) شیطان            د) نفس امّاره

 

٧٠- این سخن از کیست؟

«عالم محضر خداست. در محضر خدا معصیت نکنید»

 

الف) شهید مطهری        ب) آیت الله خامنه ای     ج) امام خمینی (ره)        د) امام علی (ع)

 

٧١- انسان ها در این دنیا دو گروهند. گروهی ......... و گروهی ......... .

 

٧٢- کدام مورد تشخیص دهنده درستی از نادرستی در وجود انسان است.

 

الف) عقل                     ب) قلب                        ج) نفس                         د) هیچکدام

 

٧۳- خداوند حجتی بنام ......... در انسان قرار داده است. (برای تشخیص حق از باطل)

 

٧٤- با توجه به آیات 22 سوره ابراهیم نقش شیطان را در گمراهی انسان بیان کنید.

 

٧۵- نفس اماره چیست؟

 

٧۶- «حبل الورید»  به چه معناست؟

 

الف) ریسمان الهی           ب) رگ گردن           ج) حبل الله           د) ریسمان وحدت

 

٧٧- قرآن کریم و روایات پیشوایان ما عامل اصلی گناه را چه می دانند؟

 

الف) خود انسان           ب) شیطان             ج) دنیا                د) جامعه

 

٧٧- خداوند در قرآن کریم خود را از چه چیزی به انسان نزدیکتر می داند؟

 

  الف) پدر ومادر     ب) فرزندان           ج) رگ گردن          د) قلب

 

٧٨- کدام جمله صحیح است؟

 

الف) بت پرستان با سرشت خدا آشنایی ندارند.

 

ب) بت پرستان با دریافتن مصداق واقعی خدا دچار اشتباه شده اند.

 

ج) بت پرستان فاقد گرایش به ارزش های مقدس هستند.

 

د) بت پرستان وجدان اخلاقی ندارند.

 

درس پنجم: پنجره ای به روشنایی

 

٧٩- چند دیدگاه در مورد مرگ وجود دارد؟ توضیح دهید.

 

٨٠- چرا برخی از افراد می کوشند درباره مرگ نیاندیشند و نسبت بدان بی توجه باشند؟

 

٨١- با توجه به آیه زیر به سوالات زیر پاسخ دهید.

 

«یَعلَمونَ ظاهَراً مِنَ الحَیاًهِ الدُّنیا وَ هُم عَنِ الأخِرَهِ هُم غافِلونَ»

 

الف) آیه را ترجمه کنید.

 

ب) پیام آیه را بنویسید.

 

٨٢- پیامد نگرش دیدگاه مادّیون را نسبت به مرگ بنویسید.

 

٨۳- از دیدگاه قرآن کریم خاسرین چه کسانی هستند؟

 

٨٤- مرگ را از دیدگاه ادیان الهی بررسی کنید.

 

٨۵- علت اینکه بعضی ها از مرگ هراس ندارند، چیست؟

 

٨۶- از دیدگاه رسول اکرم (ص) باهوش ترین مردم چه کسانی هستند؟

 

٨٧- واکنش کسانی که مرگ را پایان زندگی می دانند، چیست؟

 

٨٨- آیه «وَ الَّذینَ اتَّخَذوا دینَهُم لَهواً و لَعِباً» به چه کسانی اشاره دارد؟

 

٨٩- امام حسین مرگ و زندگی با ظالمان را چه معرفی می کند؟

 

٩٠- آیا توجه با آخرت لزوماً بی توجهی به دنیا و عقب ماندگی را در پی دارد؟

 

٩١- از دیدگاه مادیون و الهیون نسبت به مرگ چه نتیجه کلی قابل استنباط است.

 

٩٢- چرا زندگی انسان عصر جدید با همه پیشرفتها دچار نوعی عدم تعادل شده است؟

 

٩۳- آیه زیر به اشاره کدام نگرش در مورد مرگ دارد.

 

«اِنَّ الَّذینَ لایَرجونَ لِقاءَنا»

 

٩٤- حدیث زیر از کیست و در مورد چیست.

 

«اِنّی لا اَرَی المَوتَ اِلّاسَعادَهً وَ الحَیاهَ مَعَ الظّالِمینَ اِلّا بَرَماً»

 

٩۵- چه کسانی از ملاقات با مرگ وحشت زده می شوند؟

 

٩۶- خداوند عاقبت کسانی که به زندگی دنیا راضی و خشنودند و به آن تکیه کرده اند را

 

چگونه تصویر می کند؟

 

٩٧- مأوی به چه معناست؟

الف) آواز                  ب) جایگاه               ج) آتش گاه                د) آهنگ

 

٩٨- «ضَلَّ» و «حبطت» به چه معناست؟

 

الف)گم و تباه شد- تباه و نابود شد                      ب) سایه انداخت- فرود آمد

 

ج) فرود آمد- سایه انداخت                              د) گمراه شد- فرود آمد

 

٩٩- حضرت قاسم فرزند کدام امام معصوم است؟ و در شب عاشورا شهادت را به چه چیزی

 

تشبیه کرده است؟

 

الف) امام حسین (ع)- شیرین تر از عسل            ب) امام حسن (ع)- شیرین تر از عسل

 

ج) امام حسین (ع)- آب گوارا                           ب) امام حسن (ع)- آب گوارا

 

١٠٠- کتاب «خدا بود و دیگر هیچ نبود» اثر کیست؟

 

الف) شهید مطهری      ب)شهید بهشتی           ج) شهید آوینی       د)شهید مصطفی چمران  

 

درس ششم: آینده ای روشن

 

١٠١- کار حکیمانه چه نوع کاری است؟

 

١٠٢- آیا عقل ضرورت معاد را تأیید می کند؟

 

١٠٤- بنا به چه دلایلی در دنیا امکان ایجاد عدالت وجود ندارد؟

 

١٠۵- حقیقت وجود انسان چیست؟

 

١٠۶- قرآن کریم امکان معاد جسمانی را از چند جنبه مورد بررسی قرار می دهد؟

 

١٠٧- پیامبر گرامی اسلام حدیث «بالعدل قامت السماوات و الارض» را در مورد امکان معاد

 

 فرموده است یا ضرورت معاد؟

 

١٠٨- با توجه به آیه زیر، به سوالات زیر پاسخ دهید.

 

«اَللهُ لا اِله اِلّا هُوَ لَیَجمَعَنَّکُم اِلی یَومِ القِیامَهِ»

 

الف) آیه را ترجمه کنید.

 

ب) پیام آیه را بنویسید.

 

١٠٩- اینکه قرآن کریم مرگ را توفّی نامیده است، بیانگر چیست؟

 

110- طبق آیات قرآن خداوند کدام دو گروه را مثل هم قرار نمی دهد؟

 

الف) کافران و فجار                                                ب) متقین و فجار        

                

ج) مفسدین فی الارض و فجار                                    د) مومنین و متقین

 

١١١- به کدام دلیل مرگ، نیستی و نابودی نیست؟

 

الف) روح تماماً توسط فرشتگان دریافت می شود.

 

ب) تمام شخصیت انسان روح است.

 

ج) روح و بدن و بطور کامل توسط فرشتگان دریافت می شوند.

 

د) مرگ نوعی بیداری است.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 15 آذر 1389 :: نویسنده :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ :
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :